در تابستانه کتاب از ۱۸ مرداد تا دیروز ۱۳۲میلیارد ریال به تعداد ۳۲۸۴۶۶ کتاب فروش رفته است. تابستانه کتاب پس از طرح بهاره، تنفس کتاب در ایام تنگنای کرونایی است. معاونت فرهنگی در حداقل زمان پس از پایان طرح، یارانه تعهدی را به کتابفروشان پرداخت کند.