آقای دکترکدخدایی سخنگوی شورای محترم نگهبان فرموده اند"کسانیکه در دوره قبلی رد صلاحیت شده بودند ثبت نام ننمایند".هیچکس هم از ایشان نپرسیداین دستور العمل براساس کدام ضابطه است؟اگر هم عکسش راگفته بودند،باز هم کسی از ایشان چیزی نمیپرسید.چون اساسا"تعیین صلاحیت" تابع هیچ قانونی نیست.