ایکاش جناب فتاح در کنار عذرخواهی از اظهاراتشان پیرامون استفاده های برخی مقامات و نهادهای رسمی از اموال بنیاد مستضعفان و اشتباه بودن مطالب شان،این را هم اضافه میفرمودند که کدام یک از مواردی که نام برده بودند نادرست و اشتباه بوده؟