در آمریکا آتش سوزی مهیبی بخشهای وسیعی از ایالت کالیفرنیا را درخود فرو برده.شدت آن بحدی است که علیرغم دوازده هزار آتش نشان وامکانات دیگر،فرماندار از استرالیا و کانادا تقاضای کمک کرده.آخرین بار که مقامات ایرانی برای اطفاء حریق جنگلهایمان از کشورهای همسایه تقاضای کمک کردند کی بود؟