عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد ؟! ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست روزتون مبارک پزشکان عزیز. قدردانتون هستیم.