صادرات صنایع دستی زنان سیستان و بلوچستان? صادرات صنایع دستی زنان سیستان و بلوچستان؛ دربچه عشق و هنر و زیبایی به روی جهان? در این فیلم، زنان هنرمند این استان از کارآفرینی با صنایع دستی ویژه این منطقه و درآمد صادراتی آن می گویند. #معصومه_ابتکار #زنان #سوزندوزی_بلوچ