دنیای من با بودن تو زیباست به خاطر تو که تکرار نمی شوی #من_ماسک_میزنم