هیات های عزاداری یزدباشعار«شعور حسینی به جای شورحسینی»امسال مراسم محرم رابرگزار نمیکنندشكي نيست سایرعاشوراييان دلباخته امام حسین(ع) به ويژه پس از تاکید مقام رهبری (مبني بر رعایت ضوابط ستاد ملی كرونا ) ثابت خواهند كرد كه هيچگاه "شعور "و "اخلاص "را فداي "شور” و "احساس" نخواهند كرد