به عنوان شهروند مدافع جدي«حاکمیت قانون»، «حق گرایی»و«عدالت خواهی»‌و مخالف قطعي هرگونه «رانت و ويژه خواری»از اقدامات بدون مصلحت سنجی های عافیت‌طلبانه مهندس فتاح در بازگرداندن اموال مردم و مستضعفان و خلع ید برخی نهادهای صاحب قدرت وعناصر ذینفوذ ،حمایت و قدردانی نموده وخداقوت می‌گویم