به استناد قوانین نفت از سال ١٣٣٠ و «ملّی شدن نفت»، و قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین سال‌های ١٣۶۶ و ١٣٩٠ و ١٣٩١ و ١٣٩۵: “«منابع نفت و...» متعلق به ملّت ایران، و در«اختیار» حکومت اسلامی است”؛ چگونه ممکن است اموال ملّت را به ملّت فروخت؟! #نفت_ملّی_است #تأمّلات_تاریخی