ابوظبی مدت ده سال است که #امارات را بهشت #اسراییل کرده است. شبکه های جاسوسی و اطلاعاتی موساد علیه کشورهای منطقه به وجود آورده اند ۳/۱