١)امروز جامعه بشري بار ديگر بهت زده شاهد صحنه #قتل_فجيع و دردناك #جوان_سياه_پوست آمريكايي به دست پليس اين كشور آنهم در پيش چشم فرزندانش بود. اين حد از قساوت، ريشه در تنفري تاريخي و برآمده از تفكرات نژاد پرستانه دارد كه متاسفانه در دوره #ترامپ فرصت ظهور و بروز بيشتري يافته است