پیام تبریک انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به @JZarif به خاطر شکست بی‌سابقه‌ی دولت آمریکا در جلب موافقت اعضای شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های لغوشده براساس برجام و قطعنامه‌ی ۲۲۳۱، موسوم به مکانیسم ماشه.