.به صف عادت داریم....تا اونجا یه چی میدن،همه میرن اونجا.....همش منتظریم اونجا یه چیز بدن....