توضیح درباره سازوکار انتخاب سرپرست جدید صمتبخشی از مصاحبه امروز با خبرنگاران درباره وزارت صمت بود. عرض کردم که با توجه به اتمام مهلت، سرپرست جدید پس از کسب اجازه منصوب خواهد شد تا در فرصت مناسب انشاالله وزیر پیشنهادی بعدی به مجلس معرفی شود.