سالگرد مادرم سیدزهرا هاشمی نژاد است. کرونا نگذاشت برویم بر مزارش. دوست داشتید صلواتی، فاتحه ای بخوانید. قدر مادر را بدانید اگر هست. دستانش مقدس ترین مکان بوسه زدن است