۱۹ ثانیه بعدِ موشک اول زنده بودند. لامصب نمی زدی دومی را. چه می کشند خانواده های کشته شدگان هواپیمای اکراینی. خیلی گزارش دردناکی بود.سیاهتر از جعبه سیاه