طرح ساماندهی فضای مجازی که ازسوی نمایندگان ارایه شده است، به نتیجه نخواهد رسید. درست مثل این می ماند که وسط اتوبان پر از اتومبیل پر سرعت، طرح جایگزینی شتر به جای اتومبیل داده شود. دنیای همه وما بر پایه های دیجیتال شکل گرفته عرض خود می برید، ببرید ولی زحمت ما میدارید‌ به خدا