اقای واعظی، رییس دفتر گفته اند ما از اتفاقات دی ماه ۹۶ عبور کردیم!! به همین راحتی؟