همزمان با پخش تعداد زیادی از روضه خوانی های دهه محرم از فضای مجازی، نمایندگان غربگرا دنبال محدود کردن فضای مجازی و به فراموشی سپردن عاشورا هستند. ادبیات آن وری ها اگر مجلس مال خودشان نبود!!