انسان باید بتواند به هدف خود عشق بورزد و با هدف خود گفتگو و بلکه نجوای عاشقانه داشته باشد و آزادانه هر چقدر دوست دارد بتواند او را تمنا کند و الا زندگی بی روحی خواهد داشت. زندگی بدون سرگرمی و تفریح، زندگی نیست. همچنین نباید لحظه‌های تفریح لحظه‌های بی‌فایده یا کم‌سودی باشد.