تفریح کسی که هدفش چیزی جز تقرب نیست و حقیقتا این هدف را با عمق جان خود درک کرده است مفیدترین لحظه‌های عمر او محسوب می‌شود چون تفریح تقرب‌خواهان شنیدن کلمات خدا و انجام مناجات با خداست. مقربین هر لحظه از زندگی رایج خسته می‌شوند به کلمات خدا پناه میبرند و از تنهایی بیرون می‌آیند.