معشوق باید قدرت‌مند جذاب و مهربان و باذوق باشد اگر ناز دارد از سر بی‌اعتنایی نباشد اگر به او نیاز داشته باشی نیازت را برآورده کند معشوق باید تمام‌نشدنی باشد و هیچ گاه برای عاشق عادی نشود. معشوق باید درکت کند و از دلت خبردار باشد و بفهمد جز او کسی را نداری و هیچ گاه تنهایت نگذارد.