اگر هدف عالی خودت را نزدیک شدن به خدا قرار بدهی او قدرت‌مند و از دلت باخبر است با قدرت لایتناهی خود موانعت را درهم می‌کوبد تا به او برسی.ناز دارد ولی نازش برای عاشق‌تر کردن توست او بیشتر ازتو دوریت را نمی‌خواهد، هر لحظه از قرب خود به تو می‌چشاند تا آرام بگیری اگرچه تشنه‌تر می‌شوی