مرحوم حسینیان و یک دروغ ماندگار ماجرای این تیتر دروغ سال 78 این است که مرحوم حسینیان گفته بودیم ما «قاضی بودیم»، ولی صبح‌امروز تیتر زد «قاتل بودیم». شانزده سال بعد خبرنگار صبح امروز در فیسبوکش همین ماجرا را نوشت. قیامت سختی دارد حجاریان حداقل برای همین تیتر دروغِ ماندگار