اگر تا به حال به کار بی‌نظم و درهم و برهم می‌گفتند "کار هیئتی"، حالا هیئت مثال و‌ نماد نظم و مسوولیت‌پذیری اجتماعی است. حقا که #هیئت دانشگاه تربیت شیعه برای ظهور است.