این روش رو ایران چند ماه داره اجرا میکنه! چند وقته دیگه ادعا میکنند یه زبان جدید کشف کردن! اسمشم گذاشتن فارسی!