دیماه ۹۶ در برنامه جهان‌آرا گفتم Big Data مثل نفت ارزش دارد، باید به سمت شبکه‌های ملی برویم و نباید بگذاریم اطلاعاتمان را شبکه‌های مجازی غربی به تاراج برند. اما در این ۳۰ماه برایم ثابت شده قصد طراحان فیلترینگ امنیت ملی نیست. بودجه گرفتن است و جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره فسادها