دیماه ۹۶ تلگرام را بستند تا پیام‌رسانهای ملی را توسعه دهند. کسی میداند چقدر بودجه به سروش و ایتا و امثالهم تخصیص داده شد؟ نتیجه آن بودجه‌ها چه شد؟ پشت آن سروش و ایتا و امثالهم کدام آقازاده‌ها بودند؟و آیا طراحان بستن تلگرام سهمی از بودجه‌های پیامرسانهای ملی نصیبشان شد یا نه؟‌