تحمیل فشار به فتاح برای عذرخواهی از حداد نشان داد که کلیت نظام جمهوری اسلامی، هنوز اراده لازم برای مبارزه جدی با فساد را ندارد.