۱/پروژه‌ی #میدانگاه_امیرکبیر، نمونه‌ای از تغییر رویکرد و راهبرد مجموعه‌ی مدیریت شهری در طراحی و توسعه «فضاهای عمومی شهری» به نفع شهروندان، به جای مگا‌پروژه‌ها است. پروژه‌هایی پویا، با قابلیت برآورد میزان اثرگذاری بر محیط پیرامونی و کیفیت زندگی شهروندان!