ایکاش به ادم های معلول وپریشان احوال کمکی میشدکه انسان هارابخاطر افکارپلید خودشان زیر سئوال نبرن......