رییس‌جمهوری: ریشه مبارزه با فساد از‌ دادگاه شروع نمی‌شود و از دولت الکترونیک شروع می‌شود. باید شرکت‌های دولتی، خصولتی‌ها و ... شفاف شوند. اگر موردی که در برخورد با فساد است و‌ بخواهیم تبلیغاتی کار کنیم باید تا پایان روند دادرسی صبر کرد و بعد اعلام کرد