این یک #خطای_راهبردی است که ما اقتصاد را موکول کنیم به تحولات خارجی. ممکن است آنها یک روز تصمیم خوبی بگیرند، ممکن هم هست تصمیم بدی بگیرند. اگر تصمیم خوبی بود از آن استفاده میکنیم اما اینجور نیست که کشور را معطل تصمیم آنها کنیم. فرض کنید که بناست تحریمها ۱۰سال دیگر باقی بماند.