#قابل_توجه_غرب_پرستان #نرود_میخ_آهنین_در_سنگپیام شهید سلیمانی به خائنانی که دل به مذاکره با دشمن بسته اند: میخ دیپلماسی به سنگ سخت سلطه گران فرو نمیروددشمن هدفش گرفتن مملکت شماست.. بفهمید.. #شهیدسلیمانی #حاج_قاسم_سلیمانی #سردارسلیمانی #مذاکره #مقاومت #دیپلماسی #ظریف #روحانی #آمریکا #اسرائیل #صدام #جنگ #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهدا #شهید #شب_شهدا #دولت_لیبرال_کدخدا_پرست#دولت_بی_کفایت #دولت_لیبرال_غربگرا#روحانی_دستپخت_هاشمی #روحانی_شیخ_کذاب