Verifiedباهرتفکری جنگ بدترین است وبرنده ی اصلی آن استعمارگران اسلحه فروش،که جنگهارا براه می اندازند ونان در خون ملتها میزنند...مردم ما نظامی وغیرنظامی تاپای خون جنگیدند تاایرانمان آزاد باشد و آباد...❤️یادمان نرود جانبازانی راکه شهدای زنده اند ودر آسایشگاه???،سوم خرداد۱۳۶۱ #سوم_خرداد #خرمشهر #آزادسازی_خرمشهر #ایران تشکر از پیانونوازی زیبای آقای#سامان_احتشامی #ممدنبودی_ببینی_شهرآزادگشته