محمد بوکسر یکی از مشتیهای تبریز محله خیاوان#خوب #خوبای_ایرانی #خوبای_آذربایجان #وحیدمرادی_یزدان_کرده #دفاع_مقدس #دفاع_شخصي #پرچم #نامداران_آذربایجان #کاراته_ایران