ده هزار کشته بخاطر ابتلا به کرونا..... این تنها یک عدد نیست بلکه یک امر انسانی دردناک است ، حس مان را به این خبرها از دست داده ایم