یکی با دختری به نام هنگامه ازدواج کرده بود. یک روز پاگشا رفته بودند دیدن بزرگ خاندان شوهر. رو کرد به عروس و گفت غوغا خانم چطورن؟ داماد گفته بود غوغا؟ گفت معناش که یکی است یکبار هم یکی به من گفت روح وروان فرق دارد. گفتم‌نه. گفت به شما به جای روحانی می شود گفت روانی. #طنز شب جمعه