عجب نباشد اگر قم شده دری ز بهشت بهشت بوده چو در انحصارِ فاطمه ها... ‌ #شب_جمعه