با امکان #صدور #نفت خام در بیرون #تنگه_هرمز از طریق احداث #پایانه صادرات نفت در جاسک و #خط #لوله ۱۰۰۰ کیلومتری به آن تا پایان امسال، با همت کارکنان صنعت نفت #امنیت صدور نفت ایران نسبت به دیگر صادرکنندگان #خاورمیانه و همسایگان دوچندان می شود.