هم کار بلبل اول جنگ، #اهنگران که نوحه های ایام جنگ را با موسیقی خواند و هم همخوانی بلبل دوم جنگ، #کویتی_پور با خانم خوش صدا، یعنی می شود در جنگ حماسه خواند و در صلح با موسیقی دل نواخت کاش جایی که کویتی پور میخواند: آشی که پختیم مزش بد بود!مورد توجه اشپزان انقلاب قرار گیرد.