اگر روحانی از همان سال 92 با ادامه ی #مسکن_مهر، سالی 1 میلیون خانه به مردم تحویل می داد امروز 7 میلیون خانوار از قشر مستضعف صاحبخانه بودند، عرضه وتقاضای بازار متعادل تر بود و قیمت اجاره ها اینقدر نجومی نبود. عرضه این کار را هم نداشتند و اجاره خانه ها را هم گردن ترامپ می اندازند!