#خواندنی | [۱۰/۱۰۰] نیروی بزرگ آزمایشگاه!چند بار رفته بود دنبال نمره اش. استاد نمره نمی داد. دست آخر [استاد] گفت «شما نمره گرفته‌ای، ولی اگر بروی ، آزمایشگاه نیروی بزرگی از دست میدهد.» خودش می خندید. می‌گفت «کارم تمام شده بود. نمره‌ام را نگهداشته بود پیش خودش که من هم بمانم»-----عترتی - مسئول فرهنگی بسیج دبیرستان ماندگار البرزبسیج دبیرستان ماندگار البرز | @AlborzBasij#خاطرات_شهید_چمران #بسیج #شهید_چمران #چمران #شهید_دکتر_چمران #دکتر_چمران #۳۱_خرداد #البرز #مصطفی_چمران #دبیرستان_ماندگار_البرز #بسیج_دبیرستان_ماندگار_البرز #دفاع_مقدس #چریک #فیزیک