اگر کارشناسان و مدیران اقتصادی #دولت کفایت نمی کنند دولت از همه صاحب نظران جامعه کمک بگیرد.