در خیالم اینجا،علفزاریست که کلاغانش از ترسِ مترسک ها فریاد میزنند به دادم برسید...۹۹۳.مترسک?. «کلاغ ها فریاد میزنند» ✉️پ.ن: از حستون به کلاغ بنویسید ?