? من تورو متوجه منظورت می کنم حتی اگه به عمل نرسیده باشه...@ali_sendani