مهم اینه که با تمام وجودت بتونی ادامه بدی همه چی درست از همینجا شروع میشه?