خودم مثل بچه آدم تخریب میکنم! درگیری #حسن_میرمحمدعلی (داماد شمخانی) با نماینده سازمان بازرسی تلاش ناکام دیگری از مالک متخلف: شما تخریب نکنید خودم کارگر میارم مثل بچه آدم تخریبش میکنم! گزارشی از روز اول و دوم اجرای حکم تخریب اضافه طبقات ملک حسن میرمحمدعلی در #لواسان #رشتو