این که مدافع دکتر ظریف بوده‌ام همیشه و بخاطرش هزار فحش ناموسی و جنسی خوردم همینجا، دلیلی نداره اگر رفتاری ازش دیدم که بنظرم درست نمیاد باز از همون کارش هم دفاع کنم! قطعا جلوی رفتار اشتباه می‌ایستم هرکس می‌خواد باشه؛ مگه من سرسپرده یا بنده‌ی زرخرید کسی‌ام که نخوام ازش نقد کنم؟؟؟